fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler og kontrakter, der indgås mellem Alpha Agency og en køber, i det omfang der ikke er indgået udtrykkelig anden skriftlig aftale herom imellem parterne.

AlphaWeb

1. Betaling

Alle løsninger betales forud for en periode på 12 måneder.
Der er 8 dages Netto på alle fakturaer – betalinger er ikke refunderbare, hverken helt eller delvist ved evt. opsigelse.
Skulle der være tilkøbt tekstforfatning og eller indholdsopsætningen, vil dette kun fremgå på opstartsfakturaen, og ikke på raterne for næstkommende år, som kun vil være for selve BASIC eller PLUS pakkeløsningen (5.000 kr./ 7.500 kr.)
Alle priser er opgivet uden moms

2. Opsigelse

Du kan altid opsige din aftale hos Alpha Agency vedr. dit AlphaWeb. Hvis du blot ønsker at websitet skal lukkes ned, slettes det fra vores webhotel, og kan ikke genskabes efterfølgende.

 

Du vil få udleveret en ZIP fil med alle hjemmesidefiler samt database via WeTransfer, hvor den vil kunne downloades i 8 dage, herefter slettes løsningen fra vores server.

Bemærk at evt. mailopsætning mv. også slettes i samme ombæring.

Løsningen kan ikke genskabes efter sletning.

3. Webhotel

Der er i alle vores AlphaWeb løsninger inkluderet et standard webhotel.

Dette indeholder flg.:

• CPU-kerner: 1
• Web plads: 10 GB
Ram: 512 MB
• Bandwidth: Ubegrænset
• Email kvota: 2 GB/mail-konto
• System: PHP / ASP System

Skulle der være behov for større webhotel, kan dette tilkøbes. Kontakt din Alpha Agency kontaktperson for at høre mere. Du vil ligeledes blive kontaktet hvis din hjemmeside når max kapaciteten på standard webhotel.

4. Videreudvikling på websitet – herunder installering af nye plug-ins

Du skal ikke føle dig begrænset af dit AlphaWeb, alt kan næsten lade sig gøre! Skulle du have behov for nye funktioner, ønsker et nyt layout, eller andet, så er du altid velkommen til at tage fat i enten vores support eller i din AA kontaktperson, som ville kunne være behjælpelig med at estimerer og implementerer til vores fastetimepris på 595 kr. Vi gør opmærksom på at der ikke må benyttes eksterne udviklere på AlphaWeb løsningerne, og såfremt dette gøres, frafalder garantien.

Vi gør opmærksom på at der i alle backend på AlphaWeb er installeret en history, der kan spore aktivitet pr. bruger på websitet.

5. Ejerskab

Du har 100% ejerskab over hjemmesiden og alt forbundet med den inkl. domæne og hosting. Du kan til enhver tid ønske om at få overdraget domæne og webhotel til din egen konto. Såfremt du ønsker at få overleveret alle filer og dermed overtage ejerskab kan abonnementet frit opsiges, og du vil kunne få udleveret en ZIP fil med alle hjemmesidefiler samt database, jf. vores opsigelsesgebyr.

6. E-mail

I forbindelse med dit AlphaWeb er det også muligt at have e-mailadresser herigennem. Kontakt vores support hvis du vil have oprettet en email. For tilgang til webmail eller opsætning i eget mailprogram se guide til hvordan det gøres i vores HelpDesk her: support.alphaagency.dk 

7. Garanti og nedetid

Hverken Alpha Agency eller samarbejdspartnere, kan gøres ansvarlig for hacking eller nogen anden form for skade på systemet eller data. I tilfælde af at vi ser nogle mistænkelige situationer, forbeholder vi os retten til at lukke dit website indtil det er undersøgt til buds.

Alpha Agency fraskriver sig ethvert ansvar som følge af evt. fejl i AlphaWeb softwaren, og et evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige kundens indbetalte beløb på 5.000 kr.  og kan ikke udvides med eventuelle følgeskader eller indirekte tab. Alpha Agency er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold udenfor Alpha Agencys kontrol.

8. Opdateringer

Som en del af pakken med et AlphaWeb, sørger vi for at dit website hvert kvartal bliver ajourført med nødvendige sikkerhedsopdateringer mm. Du skal dermed ikke selv tænkte på dette løbende. Af hensyn til service og vedligeholdelse af systemet, kan det forekomme, at din backend er nede i nogle få timer om måneden. Vi forsøger så vidt muligt altid at disse timer ligger mellem kl. 03.00-07.00.

9. Backend adgang

Du har adgang til backend på hjemmesiden hvor du selv kan oprette/ændre i tekst, billeder og opsætning på siden. Derudover er der også adgang til at sætte mindre scripts til fx Google Analytics og Facebook Pixel. Se hvordan dette gøres i vores HelpDesk her: support.alphaagency.dk

10. Support

Når du har et AlphaWeb har du også fri adgang til vores store HelpDesk, hvor du kan finde informationer og videoguides til hvordan du retter og tilføjer på dit AlphaWeb. Der vil ligeledes være mulighed for at booke tid hos en af vores supportere som vil kontakte dig, for assistance til dit problem.

Du kan besøge vores HelpDesk her support.alphaagency.dk

Øvrige services v/ Alpha Agency

1. Tilbud og aftale

Stk. 1. Afgivne tilbud er gældende for skriftlig accept fra købers side indtil 30 dage fra tilbudsdagen.

2. Pris

Stk. 1. Alle priser er ekskl. moms og levering med mindre andet er aftalt.

Stk. 2. Aftalte priser mellem Alpha Agency og køber samt de af Alpha Agencys afgivne tilbud og ordrebekræftelser er baseret på dagspriser og underkastet forbehold for ændringer i lønninger, materialepriser, valutakurser, fragter, toldsatser, offentlige afgifter og bestemmelser samt øvrige omkostninger.

Stk. 3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Alpha Agency berettiget til at kræve betaling for:

a) Ekstraarbejde som følge af, at det grundmateriale eller papir, køberen har givet Alpha Agency, viser sig at afvige fra købers oplysninger eller viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
b) Ekstraarbejde som følge af, at køberen rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
c) Ekstraarbejde som følge af, at køberen foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
d) Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med køberen efter aftalens indgåelse.
e) Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af køberens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted.

3. Levering

Stk. 1. Afgivne leveringstilsagn er uden forbindende for Alpha Agency indtil ordrebekræftelse.

Stk. 2. Såfremt der aftales anden levering end ab fabrik jævnfør § 2, stk. 1, leveres fragtfrit til den angivne adresse i det angivne antal partier.

Stk. 3. Alpha Agencys forpligtelse til at overholde aftalte leveringstider bortfalder ved købers manglende overholdelse af aftalte tidspunkter for levering på Alpha Agencys adresse af manuskript, digitalt og andet materiale, korrekturændringer og lignende før og under fremstillingen. Ved sådan forsinkelse hæfter køber for Alpha Agencys tab og/eller ekstra omkostninger begrundet i forsinkelsen.

4. Betaling

Stk. 1. Netto kontant inden 14 dage efter leveringsdato. Hvis leverancen kan opdeles, har Alpha Agency ret til successiv levering og til at fremsende faktura for hver enkelt dellevering.

Stk. 2. Overskridelse af de i stk. 1 anførte betalingsbetingelser medfører pligt til at betalerente 2,5% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb inkl. påløbne renter. Ethvert modtaget beløb dækker forlods morarenter og derefter hovedstol af gælden til Alpha Agency med afskrivning på ældste fakturaer først. Derudover er der et rykkergebyr på 150 kr. pr. faktura pr. rykning.

Stk. 3. Er købers forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt eller inden for den aftalte tid, er Alpha Agency berettiget til delvis fakturering.

Stk. 4. Ved købers manglende betaling til Alpha Agency, uanset om købet fastholdes eller hæves, berettiget til umiddelbart at standse alt arbejde på og alle leverancer af ordrer indgået med køber, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt.

Stk. 5. Hvis Alpha Agency ikke kan opnå fuldgod dokumentation for købers evne til at betale forfaldne eller kommende fakturaer på igangværende arbejder, er Alpha Agency berettiget til at standse alt arbejde på og alle leverancer af ordrer, indtil en af Alpha Agency forlangt sikkerheder etableret.

Stk. 6. Hjemmesider og webshop. Inden en website eller webshop lægges online på Kundens domæne, skal AA have modtaget de resterende 50 % af betalingen. Der må påregnes eventuelle kortvarige nedetider eller driftsforstyrrelser i en periode på op til 48 timer. Efter offentliggørelse af website/shop er der en periode på 30 dage til rettelser. Efter korrekturperiodens udløb, anser AA projektet for godkendt, og rettelser/ændringer herefter sendes med et estimat til godkendelse og herefter fakturering. Kunden opsiger selv evt. eksisterende webhotel o. lign. Årligt DK-Hostmaster gebyr betales og fornyes af Kunden selv, medmindre andet er aftalt i Kontrakten eller evt.  tillægsaftale.

Stk. 7. Såfremt Alpha Agency skal forestå et udlæg på vejene af en kunde til eksterne medier som f.eks. Facebook, Google, Pinterest, LinkedIn eller lignende, forbeholder Alpha Agency sig retten til at pålægge et administrationsgebyr på 49 kr. pr. medie pr. faktura. Beløbet betales i forbindelse med faktureringen og indregnes i det fakturerede beløb.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

Stk. 1. Ophavsretten til de af Alpha Agency udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Alpha Agency og må ikke uden Alpha Agencys godkendelse overlades til tredjemand.

Stk. 2. Hvad Alpha Agency har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellem produkter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen, er Alpha Agencys ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Stk. 3. Det i stk. 2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

Stk. 4. Alpha Agency har ret til at producere et rimeligt antal trykprøver til eget brug. Trykprøverne må alene anvendes af Alpha Agency i markedsføringsmæssigt øjemed. Trykprøverne må ikke benyttes til salg.

Stk. 5. Ved køb af onlinebaserede ydelser, hvor betaling sker i rater eller i abonnementsform, vil ydelsen uanset størrelse være Alpha Agencys ejendom indtil den sidste rate er betalt. Såfremt betaling ikke sker, forbeholder Alpha Agency sig retten til at nedlukke aktiviteten og tage denne i varetægt, indtil restbeløbet er betalt. Såfremt ordreafgiver ikke er i stand til at indfri restbeløbet, vil Alpha Agency forbeholde sig retten til at sælge ydelsen til 3. part for at minimere et evt. tab. Dette ændrer dog ikke et evt. krav på restbeløbet ved ordreafgiver.

6. Forsinkelse

Stk. 1. Indtræder forsinkelse, er køber kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt det er aftalt, at levering skal ske til nøjagtig bestemt tid, og da under forbehold af § 8, stk. 1-2.

7. Mangler

Stk. 1. Alpha Agency har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende. Dette gælder også, hvor køber ikke ønsker eller afstår fra korrektur og prøvetryk.

Stk. 2. Alpha Agency tager forbehold for tolerancer på op til 5% af gramvægten på papir i tilbud og ordrebekræftelse. Endvidere tages forbehold for en kvantumstolerance på 10% mer- eller mindre levering af aftalt oplag. I tilfælde, hvor der ønskes maksimums-eller minimumskvantum, er tolerancen henholdsvis -20% eller +20%.

Stk. 3. Såfremt køber selv tilvejebringer papir eller andet materiale til leverancen, bærer køber selv ansvaret for fejl og mangler herved.

Stk. 4. Reklamation over mangler ved leverancer må fremsættes skriftligt senest 8 dage efter leverancens modtagelse. Eventuelle transportskader skal dog fremsættes umiddelbart efter varens modtagelse og dokumenteres med transportdokumenter med påtegnet forbehold og eventuelt foto. Undlades reklamation, eller reklamerer køber for sent, mister køber adgang til at gøre manglen gældende.

Stk. 5. Alpha Agency påtager sig alene og efter eget valg enten at udbedre manglen eller at foretage hel eller delvis omlevering eller give et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er således ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning fortab i anledning af mangler ved det leverede, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra Alpha Agencys side. I øvrigt henvises til § 8, stk. 1-2.§

Stk. 6.  Alpha Agency må uden at bære ansvar for tab eller skade, redeligere Kundens domæne, ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Alpha Agency sig ansvar for tab eller skade. Alpha Agency yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på Kundens egen mailserver ved redelegering af Kundens domænenavn. Hvis ikke andet oplyses, hostes mailserver af Alpha Agency. Gamle e-mails overføres ikke til Alpha Agency servere. Såfremt dette ønskes, indhentes tilbud derpå. Hvis mailkonti hostes af Kunden, skal Alpha Agency oplyses om nødvendige DNS oplysninger hertil.

8. Abonnement

Web- & Mailhotel samt Marketing Hero pakker, indgår under abonnement hos Alpha Agency. Når du tegner et abonnement, afregnes Web- & mailhotel én gang årligt til den månedlige pris der er angivet i pakkerne.

9. Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med en måneds varsel inden udgangen af den aktuelle betalingsperiode (årligt). Bemærk, at abonnementer ikke refunderes. Marketing Hero pakker kan opsiges med en måneds varsel, dog er bindingen 3 måneder fra opsigelse.

10. Force majeure

Stk. 1. I tilfælde af forsinkelse og/eller mangler ved det leverede har Alpha Agency intet ansvar, såfremt forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver omstændighed, som Alpha Agency ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport-og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

Stk. 2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i stk. 1 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørers forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i stk. 1 nævnte omstændigheder eller virksomheds ophør.

11. Alpha Agencys misligholdelse

Stk. 1. Køber er ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning for tab i anledning af mangler, forsinkelse eller andet, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra Alpha Agencys side.

Stk. 2. Alpha Agency hæfter ikke for købers eventuelle driftstab, avancetab ellerandet indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

12. Tredjemands rettigheder

Stk. 1. Alpha Agency har intet ansvar for købers manglende godkendelse til reproduktion eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Alpha Agency sig ansvar over for tredjemand i anledning af købers manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder køber Alpha Agency skadesløs for et sådant ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om Alpha Agencys ansvar over for tredjemand.

13. Ansvar

Stk. 1. Alpha Agency er alene ansvarlig for personskade, som det leverede produktforvolder (produktansvar), i det omfang et sådant ansvar udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser i den danske lov nr. 371 af 7. juni 1989 (produktansvarsloven), og Alpha Agencys ansvar for sådan personskade er begrænset til skade, som ifølge ufravigelige lovbestemmelser i produktansvarsloven endeligt skal afholdes af Alpha Agency.

Stk. 2. Alpha Agency er aldrig ansvarlig for anden produktansvarsskade end personskade. Alpha Agency er således aldrig ansvarlig for skader på ting eller anden skade, herunder – men ikke begrænset til – skade, som voldes på købers eller andres produktion, skade på produkter, som emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår.

Stk. 3. Alpha Agency hæfter ikke og er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Stk. 4. I det omfang Alpha Agency pålægges produktansvar over for tredjemand i videre omfang end anført i § 11, stk. 1-3, skal køber holde Alpha Agency skadesløs, således at Alpha Agency ikke stilles ringere, end det der fremgår af § 11, stk. 1-3, samt afholde de i forbindelse med sagen afholdte faktiske omkostninger. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmål om Alpha Agencys ansvar for produkter leveret til køber.

Stk. 5. Alpha Agency har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Alpha Agencys, men som er overladt denne af køberen med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Alpha Agency har udført. Alpha Agency er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Alpha Agency eller dets medarbejdere. Køberen må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

14. Underleverandører

Stk. 1. Alpha Agency er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

15. Værneting og lovvalg

Alle tvister, som måtte opstå mellem Alpha Agency og køber, herunder fortolkning af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal udelukkende afgøres efter dansk ret. Lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb med senere ændringer finder anvendelse, medmindre der ved disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gjort afvigelse herfra.

16. Klippekort

Købte klippekort til services ved Alpha Agency kan ikke helt eller delvist refunderes. Du kan altid forespørge status på timer ved din kontakt hos Alpha Agency. Ligeledes vil du hver måned modtage en status pr. mail.

Har du nogle spørgsmål?